Logo

 


Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder EveryPainting.
1.2 Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/ of diensten van EveryPainting, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door EveryPainting aan de Cliënt, kunstwerken verkocht worden.
1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. EveryPainting en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Al het geen EveryPainting aan mogelijkheden biedt tot koop van werken, is een uitnodiging aan de Cliënt tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de Cliënt een aanbod heeft gedaan en EveryPainting dat heeft aanvaard.
2.2. EveryPainting is te allen tijde de contractpartij.
2.3 Ook In het geval van uitleen is EveryPainting de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.
2.4 De overeenkomst tussen EveryPainting en de Cliënt komt tot stand doordat de Cliënt een bestelling heeft geplaatst en de Cliënt hierop per e-mail of op het postadres een orderbevestiging van EveryPainting met de details van de bestelling heeft ontvangen. Bestellen kan telefonisch, per fax of op de website van EveryPainting middels het volledig correct invullen van het bestelformulier.
2.5 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
• Dat het verkoop betreft
• De prijs.
• Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order
2.6 De administratie van EveryPainting geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cliënt aan EveryPainting verstrekt opdrachten en gedane betalingen en van door EveryPainting verrichte leveringen. EveryPainting erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de Cliënt dit eveneens.
2.7 Voor schilderijen geleverd uit voorraad is van kracht, mits van te voren overeen gekomen dat de cliënt een tevredenheid garantie kan krijgen op zijn aankoop. Dit houdt in dat mocht het schilderij niet naar wens zijn, hij deze retour kan sturen. Dit kan alleen als dit binnen 14 dagen na ontvangst kenbaar is gemaakt én hiervoor akkoord is gegeven door EveryPainting. Dit is niet van toepassing op alle schilderijen geschilderd in opdracht. Alleen na ongeschonden ontvangst van het schilderij wordt het aankoopbedrag minus verzend- en administratiekosten aan de cliënt terug gegeven.
2.8 Bij schilderijen geschilderd in opdracht van de cliënt ontvangt deze vooraf een foto per e-mail van het eigenlijke schilderij ter beoordeling. Eventueel kunnen in dit stadia wijzigingen worden doorgegeven. Indien de cliënt niet akkoord is met het eindresultaat kan het schilderij in dit stadia zonder kosten worden geannuleerd. Na een akkoord van de cliënt geeft deze aan dat het schilderij geheel naar wens is en kan het schilderij niet meer worden aangepast of geannuleerd.

Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen.
3.3 Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft EveryPainting het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.4 Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is EveryPainting gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van EveryPainting te weigeren.

Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen

4.1 Leveringen vinden plaats binnen Nederland en België. Leveringen buiten Nederland en België zijn ook mogelijk in overleg.
4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken tussen de 4 en 6 weken na ontvangst van de betaling, tenzij op de website van EveryPainting anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan EveryPainting gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden

5.1 EveryPainting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en natuurgeweld.

Artikel 7 Verkoop van kunstwerken

7.1 Indien de Cliënt de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan EveryPainting te melden. Een vast administratie annuleringsfee van euro 50,- per werk zal verschuldigd zijn.
7.2 EveryPainting behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van EveryPainting of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. EveryPainting heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verrekenen met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhalen van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van EveryPainting schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal EveryPainting de Cliënt hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. EveryPainting heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.
7.6 EveryPainting geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. 

Artikel 8 Eigendomsrechten

8.1 De Cliënt dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door EveryPainting geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 EveryPainting garandeert niet dat de aan de Cliënt geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door EveryPainting geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
8.3 De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor naleving betreffende een eventueel intellectueel eigendomsrecht van het door de cliënt aangeleverde beeldmateriaal en de eventuele hieruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 9 Bestellingen / communicatie

9.1 EveryPainting is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en EveryPainting, dan wel tussen EveryPainting en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en EveryPainting. Tevens stelt EveryPainting zich niet aansprakelijk voor eventuele kleurverschillen van de bestelde doeken evenals lichte afwijkingen van het geschilderde object en de afmetingen, aangezien alle werken met de hand worden geschilderd.

Artikel 10 Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door EveryPainting serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij EveryPainting.
10.3 EveryPainting zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. EveryPainting zal de Cliënt hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
10.4 EveryPainting kan bepalen dat eventuele retour verzendkosten voor het oplossen van een klacht voor rekening van de cliënt zijn.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.
11.2 Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van EveryPainting. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van EveryPainting. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.3 De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door EveryPainting over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van EveryPainting. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 12 Diversen

12.1 Indien de Cliënt aan EveryPainting schriftelijk opgave doet van een adres, is EveryPainting gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt EveryPainting een nieuw adres heeft doorgegeven.
12.2 Indien door EveryPainting gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat EveryPainting deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
12.3 EveryPainting is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Cliënt gebruik te maken van derden.
12.4 cadeaubonnen kunnen niet omgewisseld worden voor contant geld of andere vergoedingen maar zijn alleen geldig als korting/betaling bij een bestelling van een schilderij via de website.
12.5 Bij betalingen van een schilderij waarbij de waarde van het schilderij lager is dan de toegepaste cadeaubon komt het eventueel resterende bedrag te vervallen.
12.6 Op speciale bestellingen is de wet koop op afstand niet van toepassing mits er vooraf andere afspraken hierover gemaakt zijn.
12.7 Bij verzending onder rembours is de koper verplicht het bestelde af te nemen. Doet men dit niet dan zijn alle kosten voor rekening van de klant.

Artikel 13 Toepasselijke recht en geschillenregeling

13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van EveryPainting is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen EveryPainting en de Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Eindhoven.

Kamer van Koophandel te Eindhoven nummer 17180488